خمیر یوفکا گرد دالیا

موجود در انبار

وزن: ۱۵±۵۰۰ گرم

قطر هر برگ: ۲۰ سانتی متر

۱۰,۶۵۰ تومان

موجود در انبار