پیشنهادات و انتقادات

بیدخت همواره از ارسال هرگونه نقطه نظر و پیشنهاد استقبال نموده و از بازخوردهای مخاطبین در قالب نظرات، انتقادات و پیشنهادات، در راستای توسعه و بهینه سازی فرآیند های خدمات خود استفاده خواهد کرد.

پیام شما مستقیما به مدیریت ارسال می شود.

    (اعداد انگلیسی مجاز است)

    (اعداد انگلیسی مجاز است)